Civika logo-c

Унапредување на социјално вклучување на ромската заедница во 6 општини во Република Македонија

Период на имплементација: 01.05.2017 – 30.04.2018 Општата цел: Да се зајакне социјалното вклучување на граѓаните Роми, со посебен фокус на децата роми, во 6 општини во РМ. Специфична цел: Да се обезбеди редовна испорака...

Logo-EU-ZA-TEBE-ANG-300px

Спречување на дискриминацијата кон ромските деца

Период на имплементација: 01.03.2017 – 01.03.2019 Општата цел на акцијата е да се промовира социјалната интеграција на ромските деца во општеството преку ефективна заштита на нивните основни човекови права. Специфични цели на проектот се:...

eu-zname

Зголемување на учеството на (по)малите заедници на локално ниво

Период на имплементација: 01.04.2016 – 30.09.2017   Општата цел на проектот е да се воспостават механизми за зголемено учество и заштита на правата на Ромите и другите помали етнички заедници на локално ниво, во...

banner100x200-inkluzija4-c

Социјална инклузија на Роми жители и повратници во Македонија

Период на имплементација: 01.06.2016 – 30.12.2018 Главна цел на проектот: Намалување на сиромаштија и социјална исклученост на Ромите во Македонија Проектната цел е насочена кон борба со сегрегација на Ромите и овозможување на реинтеграција...