Барање за пријава на експертиза за подготовка на документи за локални политики-продолжување на рок

Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ) од Куманово врз основа на Одлука бр.02-324/1 донесена на ден 02.09.2019год. објавува „Барање за доставување на понуди за експертиза за подготовка на документи за локални политики“ повикувајќи ги...

Барање за пријава на експертиза за подготовка на документи за локални политики

  Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ) од Куманово објавува „Барање за доставување на понуди за експертиза за подготовка на документи за локални политики“ повикувајќи ги сите квалификувани субјекти, да поднесат понуди:  1.Општи услови  Набавувач...