Студиски круг во Велес за работна биографија

Во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“ во Велес беа организирани работилници во рамките на студиски круг за изработка на работна биографија и работа на zoom платформа. Извештајот за студискиот круг...

Студиски кругови во Кочани за социјално претприемништво

Во текот на 2020 година во Кочани беа организирани работилници на студиски круг за социјално претприемништво. Овие средби беа организирани во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“, со поддршка од We...

Работнички права за време на Ковид 19

Лифлетот„Работнички права за време на Ковид 19“ е изработена ворамките на проектот „Зајакнување на жената Ромка во РСМ” кој гоимплементира Национален ромски центар со поддршка на We Effect.Проектот се имплементира во 6 општини: Куманово,...

Помош и поддршка на жените жртви на семејно насилство

Истражувањето за Специјализирани услуги за помош и поддршка на жените жртви на насилство врз жени и семејно насилство е изработено во рамките на проектот „Зајакнување на жената Ромка во РСМ” кој го имплементира Национален...

Колку се достапни мерките за развој на компетенции и квалификации?

НРЦ во соработка со авторката Билјана Мојсовска Манојлова го спроведе истражувањето на тема: Достапност на мерки за развој на компетенции и стекнување квалификации, со финансиска поддршка од We effect. Истражувањето може да се прочита...

Прирачник за развој на компетенции и квалификации

НРЦ во соработка со авторката Билјана Мојсовска Манојлова го подготви Прирачникот за достапноста на мерките за развој на компетенции и стекнување квалификации, со финансиска поддршка од We effect. Прирачникот во целост можете да го...