Новиот СТРАТЕГИСКИ ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА НРЦ (2021 – 2023) е подготвен користејќи го искуството
на организацијата кое таа го има од своето основање во 2005, и имајќи ги во предвид надворешната
околина и факторите кои влијаат и ги обликуваат потребите и приоритетите на конституентите на НРЦ – Роми и маргинализирани, ранливи луѓе кои живеат во социјален ризик, без разлика на нивната етничка припадност, возраст, религија или пол.

Повеќе информации на следниот линк:

Strateski Plan NRC 2021-2023

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*