Вклученост во процесот на донесување на одлуки на помалите заедници на локално ниво

Овој извештај е подготвен во рамки на проектни активности „Подобрување на учеството на (по)малите заедници на локално ниво“ со поддршка на Делегација на Европска Унија и Инсок.

Во рамките на извештајот се опфатени промените кои настанаа со потпишување на Охридскиот рамковен договор. Децентрализација на власта од централно на локално ниво како клучен елемнет во промовирање и заштита на правата на немнозинските заедници. Закон за унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението. Формирање на Комитет и Комисија за односи меѓу заедниците, почитување на принципите на недискриминација и правична застапеност. Политичкиот контекст и вклученоста на припадниците на помалите заедници во пет општини: Куманово, Прилеп, Битола, Кочани и Тетово.

 

****

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на публикацијата е единствена одговорност на Здружението Национален ромски центар (НРЦ), Куманово и партнерската организација Здружение на Роми АВЕНА, Кочани и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.

Screen Shot 2017-09-25 at 4.51.22 PM

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*