На пленарната сесија на Европскиот ромски и патувачки форум во Стразбург во ноември 2007, Dony White настапи со ромска песна за единство на Ромите.