Датум на објавување: 16.06.2021

Почитувани,

Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање преведувач/ка“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги исполнуваат условите да поднесат понуди со следниве содржински спецификации:

1.Општи услови

1.1. Набавувач на услуги Здружение „Национален ромски центар“ одКуманово, со седиште на ул. Доне Божинов  бр. 11/5, Куманово.

1.2. Предмет на барањето: Прибирање пријави за ангажирање преведувач/ка.

1.3.Здружение „Национален ромски центар“ од  Куманово го  спроведува проектот „Организациски развој на НРЦ и подобрени способности за вработување и претприемништво кај Ромите, особено кај жените и младите “ со финансиска поддршка на We Effect.

Цели на проектот

 1. Зголемени капацитети и пристап до пазар на труд за Ромите, да ги искористат можностите за вработување и бизнис можностите  на  пазарните системи.
 2. Зголемени организациски капацитети на Здружението Национален  ромски центар.

1.4. За потребите на проектот јавно го објавуваме ова барање преку својата интернет адреса: www.nationalromacentrum.org

Понудувачот со поднесување на оваа понуда се обврзува дека важењето на понудата под пропишаните услови ќе биде до завршување на  проектот 31.12.2021 година.

1.5. Понудувачот треба да ги исполни следниве услови:

 • Завршено високо образование;
 • Минимум 3 годишно работно искуство во областа на писмен превод од македонски на англиски и обратно;
 • Познавањена Microsoft Office и обезбеден пристап до интернет;
 • Познавање на англиски јазик,
 • Познавање и пристапдоработанадигиталниплатформи (Zoom, Microsoft Teams, BlueJeans, и други).

2. Пријава

Понудувачоттребададостави:

 • Работна биографија;
 • Диплома за завршен факултет (копија);
 • Примерок од претходна работа за спроведени слични работни задачи во последните 3 години и тоа документ не помалку од 10 страни (ни доставувате документ на македонски и направен превод на англиски јазик на истиот документ);
 • Тековна состојба во оригинал не постара од 6 месеци доколку е правно лице;
 • Понудена бруто цена за страница превод во денари.

3. Опис на позиција: преведувач/ка.

Број на позиции:

 • (1) позиција, а може да се пријават физички лица со заедничка понуда
 • Едно правно лице (трговско друштво)

Времетраење: предвидено е 100 страници превод за потребите на проектот во тек на месеците јуни-август 2021 година.

Работни задачи за потребите на проектот„Организациски развој на НРЦ и подобрени способности за вработување и претприемништво кај Ромите, особено кај жените и младите“

Селектираниот субјект ќе треба да ги постигне следните резултати, задачи и одговорности:

Активноста се имплементира во рамки на проектот „Организациски развој на НРЦ и подобрени способности за вработување и претприемништво кај Ромите, особено кај жените и младите“. Согласно проектните документи ангажманот ќе биде превод на 100 страници од македонски на англиски и/или обратно во тек на месеците јуни -август 2021 година.

Ангажманот е со следниве задачи и одговорности во проектот „Организациски развој на НРЦ и подобрени способности за вработување и претприемништво кај Ромите, особено кај жените и младите“:

 • Превод на документи на НРЦ (Статут, Стратегија, интерни акти и правилници, годишни програми и други документи за потребите на проектот) од македонски на англиски, а по потреба и обратно;
 • За оваа активност е предвиден ангажман за превод на 100 страници документи (буџетска ставка 4.5.6.4);
 • Прифаќање и почитување на принципите и етичките вредности на организацијата;
 • Комуникација и соработка со сите лица вклучени во проектот.

Здружение „Национален ромски центар“ со избраниот субјект ќе склучи договор за соработка.  Исплата ќе биде на две рати и тоа: прва рата во износ од 50% од вкупниот бруто износ на понудената и прифатена цена по склучување на договорот и втора рата 50% по завршување на ангажманот.

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

Критериум за избор на најповолен понудувач е квалитетот и личното искуство, цена, на понудувачот согласно бараните критериуми.

Работна биографија – 40 поени

Искуство и квалитет – 40 поени

Бруто цена по страницапревод во денари– 20 поени

Ве молиме вашите понуди да ги испратите по електронска пошта (e-mail) на следните адреси [email protected] и [email protected] најдоцна до 26.06.2021 година до 16:00 часот.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*