Повик за ангажирање психотерапевт

ЈАВЕН ПОВИК за ангажирање на психотерапевт за обезбедување на психолошко и психотерапевтско  советување Здружение Национален ромски центар (НРЦ) од Куманово објавува „Повик за  ангажирање на психотерапевт за обезбедување на психолошко и психотерапевтско  советување“ за...

Средба за заеднички иницијативи за помош на жртви на насилство

Здружението Национален ромски центар од Куманово го спроведува проектот „Застапување за обезбедување на специјализирани сервиси за помош и поддршка на жени и деца жртви на родово базирано и семејно насилство” во рамки на проектот...

Иницијатива за отворање на Советувалишен центар за жртви на насилство

Здружението Национален ромски центар од Куманово го спроведува проектот „Застапување за обезбедување на специјализирани сервиси за помош и поддршка на жени и деца жртви на родово базирано и семејно насилство” во рамки на проектот...

Инфо за проект за застапување за поддршка на жртви на насилство

Здруженито Национален ромски центар од Куманово го спроведува проектот „Застапување за обезбедување на специјализирани сервиси за помош и поддршка на жени и деца жртви на родово базирано и семејно насилство” во рамки на проектот...

Повик за ангажирање на надворешен експерт

08.11.2021 Здружение Национален ромски центар (НРЦ) од Куманово објавува „Повик за за ангажирање на надворешен експерт за подготовка на документ со наоди и препораки за унапредување на системот на заштита и потреба од воспоставување...

Барање за дизајн и печатење на брошури

Здружение Национален Ромски центар (НРЦ) од Куманово објавува „Барање за прибирање на понуди“ повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да поднесат понуди со следните содржински спецификации: 1.Општи услови 1.1 Набавувач на услуги: ЗГ “Национален Ромски Центар”...

Барање за понуди за фризерска и опрема за маникир

Здружение Национален Ромски центар (НРЦ) од Куманово објавува „Барање за прибирање на понуди“ повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да поднесат понуди со следните содржински спецификации: 1.Општи услови 1.1 Набавувач на услуги: ЗГ “Национален...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ/РЕВИЗОР

Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање на експерт/ревизор за зајакнување на капацитетите за финансиско работење во рамките на организацијата“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги исполнуваат условите да поднесат понуди со...