ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ФАСИЛИТАТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НРЦ ЗА 2021 ГОДИНА

Датум на објавување: 15.02.2021 Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање на фасилитатор за развој на Годишна програма за работа на НРЦ за 2021 година“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ФАСИЛИТАТОТ ЗА РЕВИДИРАЊЕ НА СТРАТЕГИЈА НА НРЦ 2019-2021

Датум на објавување: 15.02.2021 Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање на фасилитатор за ревидирање на Стратегија на НРЦ 2019-2021“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги исполнуваат условите да поднесат понуди...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ФАСИЛИТАТОТ ЗА РЕВИДИРАЊЕ НА СТРАТЕГИЈА НА НРЦ 2019-2021

Датум на објавување: 04.02.2021 Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање на фасилитатор за ревидирање на Стратегија на НРЦ 2019-2021“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги исполнуваат условите да поднесат понуди...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ФАСИЛИТАТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НРЦ ЗА 2021 ГОДИНА

Датум на објавување: 04.02.2021 Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање на фасилитатор за развој на Годишна програма за работа на НРЦ за 2021 година“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ФАСИЛИТАТОТ ЗА РЕВИДИРАЊЕ НА СТРАТЕГИЈА НА НРЦ 2019-2021

Датум на објавување: 04.02.2021 Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање на фасилитатор за ревидирање на Стратегија на НРЦ 2019-2021“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги исполнуваат условите да поднесат понуди...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ/РЕВИЗОР

Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање на експерт/ревизор за зајакнување на капацитетите за финансиско работење во рамките на организацијата“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги исполнуваат условите да поднесат понуди со...

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ (за печатење на извештај)

25.12.2020 Почитувани, Здружение Национален Ромски центар (НРЦ) од Куманово објавува „Барање за прибирање на понуди“ повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да поднесат понуди со следните содржински спецификации: 1.Општи услови 1.1 Набавувач на услуги:...

Барање за понуди за печатење

18.11.2020 Почитувани, Здружение Национален Ромски центар (НРЦ) од Куманово повторно објавува „Барање за прибирање на понуди“ повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да поднесат понуди со следните содржински спецификации: 1.Општи услови 1.1 Набавувач на...

Барање за понуди за дизајн и печатење

17.11.2020 Почитувани, Здружение Национален Ромски центар (НРЦ) од Куманово повторно објавува „Барање за прибирање на понуди“ повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да поднесат понуди со следните содржински спецификации: 1.Општи услови 1.1 Набавувач на...

Барање за хостинг услуги

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ (за hosting услуги) 06.11.2020 Почитувани, Здружение Национален Ромски центар (НРЦ) од Куманово повторно објавува „Барање за прибирање на понуди“ повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да поднесат понуди со следните...