Документ за локални политики за подобрување на условите за домување на Ромите во Општина Кочани  е подготвен во  рамки на проектот „Поддршка за легализација на ромско домување“, имплементиран од страна на Национален Ромски Центар (НРЦ) од Куманово во партнерство со Симбиозис 12 од Куманово и ОРМ Бела Кула од Кичево, финансиран со поддршка на Европската Унија.

Dokument za lokalni politiki Kocani

***

“Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на публикацијата е единствена
одговорност на Здружението Национален ромски центар (НРЦ) Куманово и партнерските организации Здружение Симбиозис 12 Куманово и Здружение ОРМ Бела Кула Кичево и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*