Во рамките на проектот  „Поддршка за легализација на ромско домување“  во ноември и декември 2019  година се одржаа средби на граѓани со адвокати за пружање на бесплатна правна помош во постапки за легализација на бесправно изградени објекти.

Средбите се одржаа во општините Куманово,Кичево, Прилеп, Штип  и Велес, а се со цел за пружање информации и правни совети за решавање на конкретни правни прашања во постапките за легализација.

****

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на публикацијата е единствена одговорност на Здружението Национален ромски центар (НРЦ), Куманово и партнерските организации Здружение Симбиозис 12 Куманово и Здружение  ОРМ Бела Кула Кичево и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.78193510_2596182667141930_1239992504720293888_n

75485224_433472870662004_5579473709359431680_n

75439261_555531058352977_3090882702149156864_n

82227539_528720701185059_6856209440253673472_n

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*