НРЦ во соработка со авторката Билјана Мојсовска Манојлова го подготви Прирачникот за достапноста на мерките за развој на компетенции и стекнување квалификации, со финансиска поддршка од We effect. Прирачникот во целост можете да го прочитате на следниот линк http://www.nationalromacentrum.org/mk/wp-content/uploads/dopolnet-priracnik-novo.pdf

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*