НРЦ во соработка со авторката Билјана Мојсовска Манојлова го спроведе истражувањето на тема: Достапност на мерки за развој на компетенции и стекнување квалификации, со финансиска поддршка од We effect. Истражувањето може да се прочита во целост на следниот линк: http://www.nationalromacentrum.org/mk/wp-content/uploads/istrazuvanje-kompetencii-novo.pdf

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*