Лифлетот„Работнички права за време на Ковид 19“ е изработена во
рамките на проектот „Зајакнување на жената Ромка во РСМ” кој го
имплементира Национален ромски центар со поддршка на We Effect.
Проектот се имплементира во 6 општини: Куманово, Кочани, Кичево,
Штип, Прилеп и Велес во период од 01.05.2019 – 31.12.2020г.
Главна цел на проектот е подобрување на социо-економскиот статус и
социјална инклузија на жената Ромка и млади во Северна Македонија.

Лифлетот може да се прочита во целост на следниот линк: http://www.nationalromacentrum.org/mk/wp-content/uploads/Broshura-Rabotni-odnosi-FINAL.pdf

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*