Овој информативен флаер е подготвен во рамките на проектот „Кампања за превенција на насилство врз жени и семејно насилство во ромските населби” имплементиран од Националениот ромски центар, во рамки на Регионалната програма на UN Women „Спречување на насилството врз жените во Западен Балкан и Турција: Имплементирање на норми промена на ставови” финансирана од Европската Унија.

Овој флаер е подготвен со финансиска поддршка од Европската Унија. Неговата содржина е единствена одговорност на Национален ромски центар и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*