• Supporting social inclusion and young Roma through non-formal education Erasmus + Program
  • Поддршка на социјална инклузија и младите роми преку неформалното образование Програма Еразмус +
  • Suporto ki socijalno inkluzija Terne Romenge thrujal ne-formalno edukacija Programa Erasmus+
  • Mbështetja e përfshirjes sociale dhe të rinjve romë përmes arsimit joformal Programi Erasmus +
  • Подпомагане на социалното приобщаване и младите роми чрез неформално образование Програма Еразъм +