Различност и вклучување преку дијалошки собири
Целта на овој проект е да ги вклучи европските обесправени ученици во Дијалошки собири, да ги подобри нивните клучни компетенции и да го поттикне нивното вклучување во училиштето и во општеството. Наставниците ќе бидат обучени и овластени да ја користат и шират оваа практика заснована на докази, работејќи транснационално и допирајќи до обесправените ученици, нивните семејства и заедници.


Dive in Dialogue е проект кофинансиран од фондовите Еразмус + чија цел е промовирање на дијалошките собири во Европа и пошироко.

Дијалошките собири (ГД) се една од шесте успешни образовни акции идентификувани од истражувањето INCLUD-ED (финансирано од FP6 на ЕК и координирани од CREA) како најдобри акции за обезбедување на успех во образованието и социјална вклученост во Европа.

Дијалошкиот собир е едукативна и културна активност каде што луѓето се здружуваат за да создадат знаење и значење за најдоброто универзално културно и научно знаење.

За проектот

Според меѓународните проценки како што е последното истражување на ОЕЦД ПИСА, стапката на недоволно постигање во Европа, учениците кои не успеваат да ги завршат основните задачи по математика, природни науки и читање е 22,5% во читање, 22,9% во математика и 22,3% во природни науки. Учениците од обесправени средини се презастапени меѓу оние со слаб успех. Образованието не успева да ги намали нееднаквостите поврзани со социо-економскиот статус. Но, научните истражувања со општествено влијание во образованието ја покажуваат можноста за промена на овој тренд. Постојат едукативни акции, со солидна научна основа, кои се покажаа дека ги подобруваат постигањата и основните вештини во многу различни контексти за сите ученици, особено за оние кои се во неповолна положба. Дијалошките собири, успешна образовна акција идентификувана со истражувањето INCLUD-ED (FP6, 2006–2011) покажа одлични резултати кога се применува во предметите наука, математика, литература, уметност и музика.

Цели

Целите на проектот Dive-In-Dialogue се:

  1. Да се ​​вклучат обесправените европски студенти на дијалошки собири, да се подобрат нивните клучни компетенции и да се поттикне нивното вклучување во училиштето и во општеството.
  2. Да се ​​обучат и да ги поттикнат наставниците да ја користат и шират оваа практика заснована на докази, работејќи транснационално и допирајќи до загрозените ученици, нивните семејства и заедници.
  3. Да се ​​создаде транснационална мрежа со дидактички ресурси и платформа за да се овозможи зголемување, одржливост и политичко влијание на практиката.

Имплементација

Проектот ќе ги постигне овие цели преку:

-Имплементација и масовно ширење на Дијалошките собири во науката, математиката, литературата, уметноста и музиката со загрозени студенти.

-Развој на транснационални дијалошки собири каде студенти од цела Европа читаат, гледаат, слушаат и дискутираат заедно за најдобрите дела од науката, знаењето и културата што човештвото ги создало.

-Формирање на тим од обучувачи кои својата пракса ќе ја засноваат на научни докази и кои ќе бидат подготвени да го споделат своето знаење и искуство со други национални и меѓународни училишта.

– Одржување на национални и меѓународни настани каде што оваа практика може да се сподели, и на кои може да се ангажираат национални и меѓународни субјекти и политичари за нејзино проширување.

Сајт на проектот: https://diveindialogue.eu/index/

Социјални Медиуми:

www.linkedin.com/company/dive-in-dialogue

twitter.com/DialogueDive

Проект Партнери: