Untitled-1

Извештај – анализа од проектот „Спречување на дискриминација кон ромските деца“

Националниот ромски центар во рамките на проектот „Спречување на дискриминација кон ромските деца“ го подготви извештајот „Дискриминација на децата Роми, меѓународна и домашна регулатива, национални политики и институционална поставеност (анализа на случаеви од терен)“...

Screen Shot 2017-09-26 at 1.17.44 PM

Извршно резиме и препораки во рамките на проектот Делуваме.Локално.Заедно

Извршно резиме и препораки за применети јавни политики за учество на Роми и други помали заедници на локално ниво Ова резиме е подготвено во рамки на проектни активности „Подобрување на учеството на (по)малите заедници...

Screen Shot 2017-09-25 at 4.42.21 PM

Извештај за учество на помалите заедници на локално ниво

Вклученост во процесот на донесување на одлуки на помалите заедници на локално ниво Овој извештај е подготвен во рамки на проектни активности „Подобрување на учеството на (по)малите заедници на локално ниво“ со поддршка на...

Screen Shot 2017-09-25 at 4.42.21 PM

Петти извештај од мониторинг на седниците на совети на општините

Клучни наоди од мониторинг на седници на совети на општините во врска со меѓуетнички односи Овој извештај е подготвен во рамки на проектни активности „Подобрување на учеството на (по)малите заедници на локално ниво“ со...

Screen Shot 2017-09-07 at 9.10.14 AM

Четврт извештај од мониторинг на седниците на општинските совети во врска со меѓуетнички односи

Клучни наоди од мониторингот на седниците на советите на општините Овој извештај е подготвен во рамки на проектни активности „Подобрување на учеството на (по)малите заедници на локално ниво“ со поддршка на Делегација на Европска...

Screen Shot 2017-09-07 at 9.08.57 AM

Трет извештај од мониторинг на седниците на општинските совети во врска со меѓуетнички односи

Клучни наоди од мониторинг на седниците на совети на општините Овој извештај е подготвен во рамки на проектни активности „Подобрување на учеството на (по)малите заедници на локално ниво“ со поддршка на Делегација на Европска...

Screen Shot 2017-05-09 at 1.34.39 PM

Втор извештај од мониторинг на седниците на општинските совети во врска со меѓуетнички односи

Наоди од мониторингот на седниците на советите во врска со меѓуетнички прашања. Здружението Национален ромски центар-Куманово (НРЦ) заедно со Здружението на Роми АВЕНА-Кочани, почнувајќи од 01 Јули до 30 Септември 2016 година го следеа...

Screen Shot 2017-05-09 at 1.53.44 PM

Прв извештај од мониторинг на седниците на општинските совети во врска со меѓуетнички односи

Клучни наоди од мониторингот на седниците на советите во врска со меѓуетнички прашања. Овој извештај е подготвен во рамки на проектни активности „Подобрување на учеството на (по)малите заедници на локално ниво“ со поддршка на...

Извештај од истражување

Преглед на постоечките механизми за вклучувањето на помалите заедници на локално ниво Културната различност во Република Македонија е вградена во фундаменталните одредби за државноста. Заштитата и промоцијата на правата на различните етнички заедници се...