Civika logo-c

Унапредување на социјално вклучување на ромската заедница во 6 општини во Република Македонија

Период на имплементација: 01.05.2017 – 30.04.2018 Општата цел: Да се зајакне социјалното вклучување на граѓаните Роми, со посебен фокус на децата роми, во 6 општини во РМ. Специфична цел: Да се обезбеди редовна испорака...

foto-5-trenig-participation-6

Иднината на Ромите на политичката сцена во Македонија

Период на имплементација: 01.03.2016 – 01.12.2016   Целта на проектот е да обезбеди зголемена вклученост на Ромите во социо-политичкиот живот во Македонија преку подобрено разбирање и учество во изборниот процес. Проектот исто така цели...

eu-zname

Зголемување на учеството на (по)малите заедници на локално ниво

Период на имплементација: 01.04.2016 – 30.09.2017   Општата цел на проектот е да се воспостават механизми за зголемено учество и заштита на правата на Ромите и другите помали етнички заедници на локално ниво, во...

Приватизација на државно земјиште во сопственост на Роми во Куманово

Времетраење: 01.12.2014 – 29.02.2016 Да им се даде можност на минимум 15 баратели да станат сопственици на земјиште, кои во иднина ќе добијат правичен паричен надомест во случај на било какво одземање или ограничување,...

DSC_0219

Адекватно домување за Роми

Времетраење: 01.05.2015 – 01.05.2016   Цели:   Унапредување на правото на адекватно домување на Ромите, залагање за решавање на прашања што се предизвик при пристапот до адекватно домување и создавање на ефективни коалиции за...

DSC_0199 namalena

Унапредување на достапноста на здравствена заштита на Ромки

Времетраење: 01.11.2014 – 30.10.2015 Цели: Континуирано подобрување на репродуктивното здравје со цел да се намали доенечката и мајчина смртност, преку мониторинг на пристапот до загарантирана квалитетни антенатални, перинатални и постпартални здравствени сервиси за Ромки...