Извршно резиме и препораки во рамките на проектот Делуваме.Локално.Заедно

Извршно резиме и препораки за применети јавни политики за учество на Роми и други помали заедници на локално ниво Ова резиме е подготвено во рамки на проектни активности „Подобрување на учеството на (по)малите заедници...

Извештај за учество на помалите заедници на локално ниво

Вклученост во процесот на донесување на одлуки на помалите заедници на локално ниво Овој извештај е подготвен во рамки на проектни активности „Подобрување на учеството на (по)малите заедници на локално ниво“ со поддршка на...

Петти извештај од мониторинг на седниците на совети на општините

Клучни наоди од мониторинг на седници на совети на општините во врска со меѓуетнички односи Овој извештај е подготвен во рамки на проектни активности „Подобрување на учеството на (по)малите заедници на локално ниво“ со...

Трета работилница за напредни комуникациски вештини во рамките на проектот Делуваме.Локално.Заедно

Напредни комуникациски вештини и соработка меѓу локални здруженија и локални власти Успешно завршена трета, а воедно и последна работилница за напредни комуникациски вештини со претставници од граѓански здруженија и локални власти од општина Кочани...

Втора работилница за напредни комуникациски вештини во рамките на проектот Делуваме.Локално.Заедно

Напредни комуникациски вештини и соработка меѓу локални здруженија и локални власти Работилницата за напредни комуникациски вештини се одржа два дена во хотел Бисер, Струга на 06 и 07 септември со претставници од граѓански здруженија...

Прва работилница за напредни комуникациски вештини во рамките на проектот Делуваме.Локално.Заедно

Напредни комуникациски вештини и соработка меѓу локални здруженија и локални власти На 04 и 05 септември во хотел Бисер, Струга се одржа првата работилница за напредни комуникациски вештини со претставници од граѓански здруженија и...

Четврт извештај од мониторинг на седниците на општинските совети во врска со меѓуетнички односи

Клучни наоди од мониторингот на седниците на советите на општините Овој извештај е подготвен во рамки на проектни активности „Подобрување на учеството на (по)малите заедници на локално ниво“ со поддршка на Делегација на Европска...

Трет извештај од мониторинг на седниците на општинските совети во врска со меѓуетнички односи

Клучни наоди од мониторинг на седниците на совети на општините Овој извештај е подготвен во рамки на проектни активности „Подобрување на учеството на (по)малите заедници на локално ниво“ со поддршка на Делегација на Европска...

Четврта средба со новинари од општина Прилеп во рамките на проектот Делуваме. Локално.Заедно.

Промовирање на целите на проектот и резултатите од проектните активности На 01.08.2017 година во ресторан Кркам Бар, Прилеп се одржа четвртата средба со новинари во рамките на проектот „Подобрување на учеството на помалите заедници...