Петти извештај од мониторинг на седниците на совети на општините

Клучни наоди од мониторинг на седници на совети на општините во врска со меѓуетнички односи Овој извештај е подготвен во рамки на проектни активности „Подобрување на учеството на (по)малите заедници на локално ниво“ со...

Четврт извештај од мониторинг на седниците на општинските совети во врска со меѓуетнички односи

Клучни наоди од мониторингот на седниците на советите на општините Овој извештај е подготвен во рамки на проектни активности „Подобрување на учеството на (по)малите заедници на локално ниво“ со поддршка на Делегација на Европска...

Трет извештај од мониторинг на седниците на општинските совети во врска со меѓуетнички односи

Клучни наоди од мониторинг на седниците на совети на општините Овој извештај е подготвен во рамки на проектни активности „Подобрување на учеството на (по)малите заедници на локално ниво“ со поддршка на Делегација на Европска...

Втор извештај од мониторинг на седниците на општинските совети во врска со меѓуетнички односи

Наоди од мониторингот на седниците на советите во врска со меѓуетнички прашања. Здружението Национален ромски центар-Куманово (НРЦ) заедно со Здружението на Роми АВЕНА-Кочани, почнувајќи од 01 Јули до 30 Септември 2016 година го следеа...

Прв извештај од мониторинг на седниците на општинските совети во врска со меѓуетнички односи

Клучни наоди од мониторингот на седниците на советите во врска со меѓуетнички прашања. Овој извештај е подготвен во рамки на проектни активности „Подобрување на учеството на (по)малите заедници на локално ниво“ со поддршка на...

Извештај од истражување

Преглед на постоечките механизми за вклучувањето на помалите заедници на локално ниво Културната различност во Република Македонија е вградена во фундаменталните одредби за државноста. Заштитата и промоцијата на правата на различните етнички заедници се...