poster 50x70 + bleed-1

Во рамките на проектот „Спречување на дискриминација кон ромските деца” со поддршка на Европската Унија се изработени промотивни материјали за подигање на јавната свест против дискриминација кон ромските деца.

Промотивните материјали се дел од кампањата за спречување на дискриминација кон ромските деца.

ОДЛУЧНА АКЦИЈА против дискриминација!… раѓа силни, социјално интегрирани индивидуи!

****

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на публикацијата е единствена одговорност на Здружението Национален ромски центар (НРЦ), Куманово и партнерската организација Здружение Паблик, Скопје и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.

horizontalen_front-1

horizontalen_back-1

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*