ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ ЗА ПРОЦЕНКА НА ВНАТРЕШНИ КАПАЦИТЕТИ НА НРЦ И ПОДГОТОВКА НА ПЛАН ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ Буџетска линија 4.5.6.1

Датум на објавување: 14.06.2021 Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање на експерт за проценка на внатрешни капацитети на НРЦ и подготовка на План за зајакнување на капацитетите“ повикувајќи ги сите...

Барање за дизајн и печатење на брошури

Здружение Национален Ромски центар (НРЦ) од Куманово објавува „Барање за прибирање на понуди“ повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да поднесат понуди со следните содржински спецификации: 1.Општи услови 1.1 Набавувач на услуги: ЗГ “Национален Ромски Центар”...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ ЗА ИЗРАБОТКА НА АНАЛИЗА НА ПАЗАР И ИЗРАБОТКА НА БИЗНИС ПЛАН

Датум на објавување: 24.03.2021 Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање на експерт за изработка на анализа на пазар и изработка на бизнис план“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги исполнуваат...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ ЗА ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ДИГИТАЛНО ЗАЈАКНУВАЊЕ И ВИДЛИВОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Датум на објавување: 23.03.2021 Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање наексперт за дигитално зајакнување на организацијата и видливост“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги исполнуваат условите да поднесат понуди со...

Барање за понуди за фризерска и опрема за маникир

Здружение Национален Ромски центар (НРЦ) од Куманово објавува „Барање за прибирање на понуди“ повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да поднесат понуди со следните содржински спецификации: 1.Општи услови 1.1 Набавувач на услуги: ЗГ “Национален...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ ЗА ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ДИГИТАЛНО ЗАЈАКНУВАЊЕ И ВИДЛИВОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Датум на објавување: 01.03.2021 Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање наексперт за дигитално зајакнување на организацијата и видливост“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги исполнуваат условите да поднесат понуди со...