20181101_132424

Во рамки на проектот  „Акција за легален дом“  во општините Куманово, Кичево, Прилеп, Кочани и Штип од страна на теренските асистенти, проектниот тим и адвокати беа одржани средби со граѓани во ромските населби со цел да се подигне свеста кај ромската заедница во врска со значењето и потребата за легализација.

Средбите служеа како можност за споделување на информации кај целната група во врска со процесот и постапката за легализација а, воедно и како можност да се пружи бесплатна правна помош на ромските семејства во постапката за легализација.

 ****

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на публикацијата е единствена одговорност на Здружението Национален ромски центар (НРЦ), Куманово и партнерските организации Здружение Симбиозис 12 Куманово и Здружение  ОРМ Бела Кула Кичево и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.

20181116_121000

20181107_142321

 

20181101_124526

20180904_144819

20180901_191309

20180905_150609

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*