DSC_1496

Во рамки на проектот  „Поддршка за легализација на ромско домување“ во текот на месец септември 2018 година во градовите Куманово, Кичево, Прилеп и Штип се одржаа средби на граѓани со адвокати за пружање на правна помош во постапки за легализација на бесправно изградени објекти.

Целта на средбите беше обезбедување на бесплатна правна помош, дистрибуција на промотивни материјали и имплементација на активности кои ќе допринесат за ефективна реализација на правото на домување на ромската заедница.

****

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на публикацијата е единствена одговорност на Здружението Национален ромски центар (НРЦ), Куманово и партнерските организации Здружение Симбиозис 12 Куманово и Здружение  ОРМ Бела Кула Кичево и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.

DSC_1397

DSC_1436

DSC_1419

DSC_1499

DSC_1477

DSC_1484

DSC_1533

DSC_1627

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*