Во рамките на проектот  „Поддршка за легализација на ромско домување“ се одржаа средби на граѓани со адвокати за пружање на бесплатна правна помош во постапки за легализација на бесправно изградени објекти.

Средбите се одржаа во општините Кичево, Кочани и Велес а, се со цел за пружање информации и правни совети за решавање на конкретни правни прашања во постапките за легализација.

 ****

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на публикацијата е единствена одговорност на Здружението Национален ромски центар (НРЦ), Куманово и партнерските организации Здружение Симбиозис 12 Куманово и Здружение  ОРМ Бела Кула Кичево и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.

DSC_0822

DSC_0840

DSC_0986

 

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*