Документ за локални политики за подобрување на условите за домувањена Ромите во Општина Штип е подготвен во во рамките на проектот „Унапредување на учество на Ромите во локални политики
за урбанистичко планирање„ имплементиран од страна на Национален Ромски Центар (НРЦ), финансиран со поддршка на Фондација Отворено Општество Македонија и во рамки на проектот „Поддршка за легализација на ромско домување“, имплементиран од страна на Национален Ромски Центар (НРЦ) од Куманово во партнерство со Симбиозис 12 од Куманово и ОРМ Бела Кула од Кичево, финансиран со поддршка на Европската Унија.

Dokument za lokalni politiki Stip

Содржината на оваа публикација е одговорност на издавачот и авторот и не ги одразува ставовите на
Фондацијата Отворено општество – Македонија.
“Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на публикацијата е единствена
одговорност на Здружението Национален ромски центар (НРЦ) Куманово и партнерските организации Здружение Симбиозис 12 Куманово и Здружение ОРМ Бела Кула Кичево и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*