1

Проект – Пристап до правда во Македонија

Национален ромски центар го имплементира проектот „Пристап до правда во Македонија“

Период на имплементација 02.01.2018-31.12.2018

Главна цел на проектот: Промоција на системот на бесплатна правна помош, подигање на јавната свест за системот на бесплатна правна помош  како и подигање на јавната свест кај граѓаните како да ги остварат своите права и пружање на БПП.

Специфична цел на проектот:  Подигање на јавната свест кај граѓните за постоење на системот на БПП, како и подигање на свеста кај граѓаните за остварување на правото на БПП.

Активности на проектот:

Пружање бесплатна правна помош на граѓаните преку секојдневен контакт, помош при комплетирање на барање за бесплатна правна помош.

Изготвување на промотивен материјал

Организрање на едукативни сесии за граѓаните како да ги остварат своите права.

Донатор: Фондација отворено општество Македонија

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*