Во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“ , на 10 и 11 март 2021 година се одржаа две работилници за зајакнување на капацитетите за финансиско работење, со вработените на НРЦ и техничките асистенти ангажирани во рамки на проектот. Работилниците ги одржа надворешен експерт/ревизор.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*