37716480_10209313668678721_2887503038472257536_n

Во рамки на проектот „Поддршка за легализација на ромско домување“ , со поддршка на Европската Унија, изработен  е постер и информативна брошура  за постапки за легализација на бесправно изградени објекти.

Брошурата има информативен карактер и претставува практичен водич низ институциите за полесно остварување на правата на барателите во постапки за легализација на бесправно изградени објекти.

****

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на публикацијата е единствена одговорност на Здружението Национален ромски центар (НРЦ), Куманово и партнерските организации Симбиозис 12 Куманово и ОРМ Бела Кула Кичево и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.

37678316_10209313623357588_5850513049412173824_n
37782663_10209313687799199_5825658902598909952_n

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*