Националниот ромски центар во рамките на проектот „Спречување на дискриминација кон ромските деца“ го подготви извештајот „Дискриминација на децата Роми, меѓународна и домашна регулатива, национални политики и институционална поставеност (анализа на случаеви од терен)“ Проектот е подржан од Европската Унија.

Во извештајот претставена е анализа на меѓународната регулатива иинструменти за заштита од дискриминација, анализа и на домашното законодавство, националните политики и документи на дел од државните институции, институционалната поставеност, механизмите за заштита од дискриминација, анализа на идентификувани случаеви на дискриминација кон ромските деца и заклучоци и препораки во повеќе области.

ИЗВЕШТАЈ – АНАЛИЗА на случаи од терен

Untitled-1

****

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на публикацијата е единствена одговорност на Здружението Национален ромски центар (НРЦ), Куманово и партнерската организација Здружение Паблик, Скопје и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*