Препораки за подобрување на законската регулатива и стратегии генерални состојби и заклучоци

Националниот ромски центар во рамките на проектот „Спречување на дискриминација кон ромските деца“ го подготви извештајот „Дискриминација на децата Роми, меѓународна и домашна регулатива, национални политики и институционална поставеност (анализа на случаеви од терен)“ Од извештајот произлегоа заклучоци и препораки во повеќе области, законска регулатива и стратегии:

Заклучоци и препораки во областа на социјална заштита и пристап до добра и услуги: Soopshtenie za mediumi – dobra i uslugi

Заклучоци и препораки за подобрување на здравствената заштита: Soopshtenie za mediumi -Zdravstvena Zashtita

Заклучоци и препораки за подобрување на матичната евиденција: Soopshtenie za mediumi – Matichna Evidencija

Заклучоци и препораки за подобрување во областа на образованието: Soopshtenie za mediumi – Obrazovanie

Општи препораки и заклучоци и препораки за подобрување законската регулатива и стратегии: Soopshtenie za mediumi – Opshti Preporaki i zakoni i sttrategii

*****

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на публикацијата е единствена одговорност на Здружението Национален ромски центар (НРЦ), Куманово и партнерската организација Здружение Паблик, Скопје и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*